LASILA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

(1)   Kooli päevakava on õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega seotud tegevuste, ringide tegevuste ja kasvatustöörühmas korraldatavate tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

(2)   Päevakava koostamisel on arvestatud õppeainete raskust ning õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet, õpivalmidust.

(3)   Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

(4)   Koolimaja on avatud kell 7.50 – 17.00, reedeti 7.50 – 15.00. Lasteaed töötab esmaspäevast reedeni 7.30 – 17.30.

(5)   Õppetunnid algavad kell 8.10. Tund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit. Söögivahetund on peale neljandat tundi, hommikuputru pakutakse peale esimest tundi. 

(6)   Õppetundide toimumise ajad on:

 1. 8.10 – 8.55
 2. 9.10 – 9.55
 3. 10.05 – 10.50
 4. 11.00 – 11.45 
 5. 12.10 – 12.55
 6. 13.05 – 13.50
 7. 13.55 – 14.40

(7)   Õppetöö toimub tunnijaotusplaani ja tunniplaani alusel. Tunniplaani koostab õppealajuhataja. Tunniplaan on päevakava osa  ja koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, ujumisõpetusega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb õppealajuhataja/direktor ja teatab õpilastele klassijuhataja.

(8)   Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

huviringid ja kasvatusrühma tunnid vastavalt plaanile

klassivälised üritused vastavalt ürituste plaanile

aineõpetajate konsultatsioonid

järelvastamine

koosolekud

klassiõhtud

(9)   Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid, kooskõlastatakse juhtkonnaga.

(10) Klassiekskursioonid toimuvad kooli üldtööplaanis määratud ajal.

(11)   Muudatused päevakavas (v. a ajutised muudatused tunniplaanis ning huvi- ja kasvatustegevuses) kinnitab direktor käskkirjaga.


 

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.30 – 8.00 - Laste saabumine lasteaeda.

Individuaalne töö lastega:        

 • infovahetus lastevanemaga
 • õppe- ja loovmängud, vaba tegevus

8.10 – 8.50 –   Hommikusöök

8.50 – 12.00 – Õppetegevused

Õues viibimine:

 • mängud, liikumismängud
 • vaatlused
 • jalutuskäigud
 • vaba tegevus

12.10 – 12.40 – Lõunasöök

12.40 – 14.30 - Puhketund

14.30 – 14.45 – Õhtuoode

15.00 – 17.30 – Tegevused:

 • individuaalne töö lastega
 • vabad mängud toas või õues
 • õppe- ja loovmängud
 • infovahetus lastevanematega

Lasteaia päevakava on paindlik ja tegevus toimub lõimitult. Õpetajad jälgivad, et planeeritud tegevused ja laste vabategevus oleks tasakaalus ning päeva läbivaks tegevuseks oleks nii juhendatud kui vaba mäng. 


© 2024 Lasila põhikool